Wednesday, July 7, 2010

Uparagasanthi

Uparaga (eclipse) santhi

 

This is the remedy to be performed if a solar or lunar eclipse falls on one’s janmarasi to ward off the evils of serious illnesses and untimely death.

 

Procedure

 

1.    Anujna form brahmins

2.    Ganesha pooja

3.    Appointment of acharya and ritviks

4.    A pratima of sarpa made of gold weighing one or half nishka ( 1 nishka = 4 g) should be placed on top of a heap of gingelly seeds in case of solar eclipse and a heap of rice in case of a lunar eclipse after purifying with panchagavya.

5.    Pranapratishta should be performed on the pratima and woshipped with shodashopachara.

6.    A kalasha made of brass  should be placed on top paddy weighing  five dronas ( 1 drona = 16 kg). Four more kalashas should be placed in the four directions.

7.    The five types of soil called panchamrith ( 1. from the path of elephant 2. from the path of horse. 3. from the battleground 4. from the place where cattle is reared 5. from the gate of the king’s palace.) should be deposited in the kalashas. The skin from the bark and the tender leaves of the five trees oudumbara, vata, ashvatha, plaksha and amra called  panchatvak and panchapallava respectively  should be deposited in the kalashas. The nine gemstones should be deposited. Then kalashas should also be deposited with gorochan, sankha, padma, sphatika, chandana, ivory, flowers, usheera and guggulu.

8.    Varuna should first be invoked onto the kalashas and worshipped with shodashopachara.

9.    The other deities should be invoked using the following mantras.

 

Indra

rÉÉåxÉÉæ uÉeÉëkÉUÉå SåuÉ AÉÌSirÉÉlÉÉÇ mÉëpÉÑqÉïiÉÈ | xÉWûxÉëlÉrÉlÉxxÉÔrÉïaÉëWûmÉÏQûÉÇ urÉmÉÉåWûiÉÑ ||

 

Agni

qÉÑZÉÇ rÉxxÉuÉïSåuÉÉlÉÉÇ xÉmiÉÉÍcÉïUÍqÉiɱÑìÌiÉÈ | xÉÔrÉÉåïmÉUÉaÉxÉÇpÉÔiÉÉqÉÎalÉÈ mÉÏQûÉÇ urÉmÉÉåWûiÉÑ ||

Yama

rÉÈ MüqÉïxÉɤÉÏ sÉÉåMüÉlÉÉÇ rÉqÉÉå qÉÌWûwÉuÉÉWûlÉÈ | cÉlSìxÉÔrÉÉåïmÉUÉaÉÉåijÉÉÇ aÉëWûmÉÏQûÉÇ urÉmÉÉåWûiÉÑ ||

Nirruti

U¤ÉÉåaÉhÉÉÍkÉmÉxxÉɤÉéiÉç mÉëVûrÉÉÌlÉsÉxÉͳÉpÉÈ | MüUÉVûÉå ÌlÉU×ÌiÉxxÉÔrÉïaÉëWûmÉÏQûÉÇ urÉmÉÉåWûiÉÑ ||

Varuna

lÉÉaÉmÉÉzÉkÉUÉå  SåuÉÉå ÌlÉirÉÇ qÉMüUuÉÉWûlÉÈ | xÉÍsÉsÉÉÍkÉmÉÌiÉxxÉÔrÉïaÉëWûmÉÏQûÉÇ urÉmÉÉåWûiÉÑ ||

Vayu

mÉëÉhÉÃmÉÉÌWûsÉÉåMüÉlÉÉÇ uÉÉrÉÑÈ M×üwhÉqÉ×aÉÌmÉërÉÈ | xÉÔrÉÉåïmÉUÉaÉxÉÇpÉÔiÉÉÇ aÉëWûmÉÏQûÉÇ urÉmÉÉåWûiÉÑ ||

 

Kubera

rÉÉåÅxÉÉæ ÌlÉÍkÉmÉÌiÉSåïuÉÈ ZÉ…ûzÉÔsÉkÉUÉå ZÉUÈ | xÉÔrÉÉåïmÉUÉaÉxÉÇpÉÔiÉÇ MüsÉÑwÉÇ qÉå urÉmÉÉåWûiÉÑ ||

Ishana

rÉÉåÅxÉÉæ zÉÔsÉkÉUÉå ÂSìzzÉÇMüUÉå uÉ×wÉuÉÉWûlÉÈ | xÉÔrÉÉåïmÉUÉaÉeÉÇ SÉåwÉÇ ÌuÉlÉÉzÉrÉiÉÑ xÉuÉïSÉ ||

 

In case of lunar eclipse use the following mantras

 

Indra

rÉÉåÅxÉÉæ  uÉeÉëkÉUÉå SåuÉ AÉÌSirÉÉlÉÉÇ mÉëpÉÑqÉïiÉÈ  | xÉWûxÉëlÉrÉlɶÉlSìaÉëWûmÉÏQûÉÇ urÉmÉÉåWûiÉÑ || 

Agni

qÉÑZÉÇ rÉxxÉuÉïSåuÉÉlÉÉÇ xÉmiÉÉÍcÉïUÍqÉiɱÑìÌiÉÈ | cÉlSìÉåmÉUÉaÉxÉÇpÉÔiÉÉqÉÎalÉÈ mÉÏQûÉÇ urÉmÉÉåWûiÉÑ ||

Yama

rÉÈ MüqÉïxÉɤÉÏ sÉÉåMüÉlÉÉÇ rÉqÉÉå qÉÌWûwÉuÉÉWûlÉÈ | cÉlSìxÉÔrÉÉåïmÉUÉaÉÉåijÉÉÇ aÉëWûmÉÏQûÉÇ urÉmÉÉåWûiÉÑ ||

Nirruti

U¤ÉÉåaÉhÉÉÍkÉmÉxxÉɤÉéiÉç mÉëVûrÉÉÌlÉsÉxÉͳÉpÉÈ | MüUÉVûÉå ÌlÉU×ÌiɶÉlSìaÉëWûmÉÏQûÉÇ urÉmÉÉåWûiÉÑ ||
Varuna

lÉÉaÉmÉÉzÉkÉUÉå  SåuÉÉå ÌlÉirÉÇ qÉMüUuÉÉWûlÉÈ | xÉÍsÉsÉÉÍkÉmÉÌiɶÉlSìaÉëWûmÉÏQûÉÇ urÉmÉÉåWûiÉÑ ||

Vayu

mÉëÉhÉÃmÉÉÌWûsÉÉåMüÉlÉÉÇ uÉÉrÉÑÈ M×üwhÉqÉ×aÉÌmÉërÉÈ | cÉlSìÉåmÉUaÉxÉÇpÉÔiÉÉÇ aÉëWûmÉÏQûÉÇ urÉmÉÉåWûiÉÑ ||

 

Kubera

rÉÉåÅxÉÉæ ÌlÉÍkÉmÉÌiÉSåïuÉÈ ZÉ…ûzÉÔsÉkÉUÉå ZÉUÈ | cÉlSìÉåmÉUÉaÉxÉÇpÉÔiÉÇ MüsÉÑwÉÇ qÉå urÉmÉÉåWûiÉÑ ||

Ishana

rÉÉåÅxÉÉæ zÉÔsÉkÉUÉå ÂSìzzÉÇMüUÉå uÉ×wÉuÉÉWûlÉÈ | cÉlSìÉåmÉUÉaÉeÉÇ SÉåwÉÇ ÌuÉlÉÉzÉrÉiÉÑ xÉuÉïSÉ ||

 

 

10.                     The above mantras should be written on a metal strip made of gold, silver or copper and tied around the head of the yajamana.

11.                     The yajamana with anjalimudra should pray to the dikpalas as follows taking flowers and akshata in hand

 

§ÉæsÉÉåYrÉå rÉÉÌlÉ pÉÔiÉÉÌlÉ cÉUÉÍhÉ xjÉÉuÉUÉÍhÉ cÉ | oÉë¼åzÉÌuÉwhÉÑrÉÑ£üÉÌlÉ iÉÉlrÉÉrÉÉliÉÑ WûUiuÉbÉqÉç ||

12.                     This should be followed by shodashopachara pooja of the invoked dikpalas.

13.                     The brahmanas should chant  the following mantras.

 

Rudram, Chamakam, Purushasuktam, Shreesuktam, Bhusuktam, Varunasuktam, Ghritasuktam, Aghamarshanasuktam, Namobrahmane and Pranava.

14.  In case of Solar eclipse havan with 108 ahutis of samit, annam and ghee should be perfoprmed with the mantra AÉ xÉirÉålÉ ........  and in case of lunar eclipse with the mantra xÉÉåqÉÉå kÉålÉÑqÉç ……

 

108 ahutis should also be given with ghee with the mantra lÉqÉÉå AxiÉÑ xÉmÉåïprÉÈ and 108 ahutis with gingelly seeds with the vyahrutis.

15. Abhisheka should be performed  on the yajamana with the water from the kalashas at the end of the pooja chanting the navagraha mantras.

16. The sarpa pratima, kalashas and everythingelse used in the pooja should be given in daanam to the brahmanas. The band metal band tied around the head should be given in daanam to the acharya.

 

16. Ashirvada to  be received from the brahmanas after providng suitable dakshina and bhojanam.