Thursday, December 18, 2008

Prayer while performing pooja for naga / sarpa

अनन्तो वासुकिश्चैव काळियो मणिभद्रकः
शंखश्च शंखपालश्च कर्कोटकधनंजयौ
धृतराष्ट्रश्च नागेशाः प्रगृह्णन्तु ममार्चनम ( halant)